Czego uczymy?

Akademia Digital Marketera

Celem programu jest zdobycie umiejętności i narzędzi pozwalających swobodnie funkcjonować w świecie digital marketingu. Program skierowany jest do osób interesujących się nowymi technologiami i digital marketingiem.   

Podczas warsztatów Uczestniczki nauczą się projektowania
i prowadzenia komunikacji w social mediach
, analizy działań marketingowych przy użyciu Google Analitics, zarządzania stronami www i ich optymalizacji pod kątem SEO i SEM,  tworzenia i redagowania treści, a także jak wygląda współpraca przy tworzeniu koncepcji kreatywnych.     

Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych,
w których biorą udział eksperci z różnych branż z zakresu digital marketingu (case studies).

 

Akademia Programistki

Celem akademii jest poznanie tajników programowania. Zajęcia  oferują podstawy programowania, po których możliwa jest dalsza nauka (kurs online). Program skierowany jest do osób lubiących tworzyć nowe rzeczy (np. strony internetowe, gry komputerowe, aplikacje). 

Podczas warsztatów Uczestniczka pozna podstawy FrontEnd (JavaScript z Reactem; być może język programowania będzie zmieniony). Kurs polega na tworzeniu stron i aplikacji webowych, czyli tworzeniu wizualnej części strony internetowej. Kurs odbywa się w języku polskim, niemniej słownictwo techniczne (język angielski) będzie omówione i wyjaśnione. Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych, w których biorą udział eksperci zajmujący się programowaniem.


 
 Akademia Blogerki

Celem programu jest zdobycie wiedzy, która umożliwi samodzielne prowadzenie bloga. Kurs skierowany jest do osób, które lubią pisać i dzielić się swoimi pasjami.

Podczas warsztatów Uczestniczka nauczy się tworzenia 
i projektowania bloga (WordPress), obróbki graficznej,
a także jak pisać, aby zaciekawić i przyciągnąć odbiorców.

Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych,
w których biorą udział eksperci z różnych branż. Zaprosimy również Blogerów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem (case studies). 


Plan warsztatów 

Pierwszy etap programu to tygodniowe turnusy w wybranych miastach (wstępne terminy do potwierdzenia): 

29.06-03.07.2020 – Poznań 
06-10.07.2020 – Białystok 
13-17.07.2020 – Kraków  
20-24.07.2020 – Warszawa 
27-31.07.2020 – Trójmiasto 
03-07.08.2020 – Wrocław 

Drugi etap to kilkudniowe spotkania dla najbardziej  zaangażowanych dziewczyn z naszymi partnerami w siedzibie firmy (np. Nationale Nederlanden, Google, Facebook, Dentsu Aegis Network, inne): 
26-28.08.2020Warszawa

Najbardziej zaangażowane dziewczyny otrzymają propozycję staży zawodowych w renomowanych firmach. 

Gdzie?

W pierwszej edycji projektu Uniwersytet Sukcesu warsztaty finalnie odbyły się w czterech miastach: Warszawa, Białystok, Kraków, Trójmiasto, w których uczestniczkami były dziewczyny z całej Polski.  

W drugiej edycji projektu warsztaty odbędą się w dwóch  dodatkowych miastach: w Poznaniu i we Wrocławiu

Rekrutacja trwa od 2.03.2020 do 31.05.2020 r

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń oraz przekazywania informacji o programie bezpośrednio wszystkim osobom zainteresowanym (link do formularza będzie opublikowany niebawem). 

 

 

Zajęcia uzupełniające:

  1. Jak planować swoją przyszłość określając swoje talenty i pasje?
  2. Jak budować pewność siebie – uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki?
  3. Jak napisać swoje CV i dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej?
  4. Podstawy prawne z zakresu nowych technologii. 
  5. I wiele innych. 

 


Trenerzy prowadzący warsztaty

Nasi eksperci to przyjazne osoby, chętne pomóc i udzielić potrzebnych Wam informacji.

Podczas zajęć spotkamy się z YouTuberami, Blogerami i innymi Digitalowymi talentami, którzy zdradzą Wam tajniki drogi zawodowej w świecie nowych technologii.

Wspólnie omówimy możliwości zawodowe wykorzystując świat cyfryzacji, np. Nationale Nederlanden, Denstu Aegis Network, Google, Facebook i inne.

Pomożemy również nawiązać relacje z przedstawicielami dużych firm, które oferują wysokiej jakości staże zawodowe.

 


Regulamin Projektu UNIWERSYTET SUKCESU


§ 1    

Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin projektu „Uniwersytet Sukcesu” (dalej jako „Regulamin”) określa warunki projektu pt. „Uniwersytet Sukcesu”.

2.       Projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Sukcesu (zwany dalej „Projektem”) organizowany jest przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy  pod numerem KRS 0000520112, posiadającą numer NIP: 1182100793, REGON: 147372124 (zwaną dalej „Organizatorem”). Adres email do korespondencji: fundacja@digitaluniversity.pl; strona internetowa Projektu: http://uniwersytetsukcesu.com/

 

§ 2    

Ogólne zasady Projektu

 

1.       Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty edukacyjne z możliwością otrzymania stażu zawodowego przez uczestniczki projektu.

2.       Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

3.     W Projekcie mogą wziąć udział dziewczyny, które zgłosiły swój udział lub które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będące w wieku od 18 do 25 lat, pochodzące z tradycyjnych rodzin, ale znajdujące się trudnej sytuacji materialnej/osobistej lub umieszczone w pieczach zastępczych, tj. w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlic środowiskowych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych na terenie województw na terenie Polski lub dziewczyny pozostające pod opieką tych samych osób, co dziewczyny, które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu(zwane dalej „Kandydatkami” lub indywidualnie, jako „Kandydatka”).

4.       W Projekcie mogą wziąć udział Kandydatki dopuszczone przez Organizatora do udziału w Projekcie, na podstawie przeprowadzonych rekrutacji, o których mowa w punktach poniżej oraz w §3 i §4 poniżej (zwani dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie, jako „Uczestnik”).

5.       Pełnoletnia Kandydatka, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie dokonać zgłoszenia.

6.       Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: dane Kandydatki, dyrektora danej placówki, zgodę pełnoletnich Kandydatek na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych oraz testach wiedzy.

7.       Kandydatka wyraża zgodę osobiście na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie. Wizerunek będzie utrwalany w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Projektu. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku w celach niekomercyjnych, w tym promocji Projektu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:

a)       publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet i profilach społecznościowych fundacji i partnerów projektu,

b)       prasie,

c)       broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

8.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza na stronie internetowej Projektu http://uniwersytetsukcesu.com/.  

 

§ 3  
Przebieg Projektu

 

1.       Celem Projektu jest wsparcie młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, poszerzenie ich wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, jak i twardych w obszarze nowych technologii. Ponadto kursy mają na celu zdefiniowanie ich talentów i predyspozycji, przygotowanie ich do poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowach rekrutacyjnych, a także zarządzania budżetem domowym.

2.       Projekt składa się z wykładów, warsztatów i konsultacji indywidualnych, a także wizyt w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

3.       Głównym zadaniem Uczestników jest udział we wszystkich wydarzeniach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4.       Zakres tematyczny wykładów i warsztatów obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji miękkich i twardych z obszaru nowych technologii.

5.       Organizator zastrzega możliwość do zmiany terminów wykładów i warsztatów w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Organizatora, w tym zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, tj.  zdarzeń o nadzwyczajnym charakterze, niezależnych od Organizatora, zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia przy dochowaniu należytej staranności.

6.       W przypadku zmiany terminu bądź miejsca wykładów lub warsztatów Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników drogą mailową, na podany podczas Rekrutacji adres e-mail.

7.       W trakcie udziału w Projekcie, podczas wykładów, warsztatów bądź innych wydarzeń Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych, działających podobnie.

8.       Uczestnik nie może stosować jakiejkolwiek przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej w szczególności wobec pozostałych Kandydatek oraz osób związanych z Projektem.

9.       Zachowanie sprzeczne z postanowieniami wskazanymi w §3 pkt 7 i pkt 8 powyżej uprawnia Organizatora do niedopuszczenia takiego Uczestnika do udziału w jakichkolwiek wydarzeniach związanych z Projektem, jak również do usunięcia Uczestnika z udziału w Projekcie.

 

§ 4  
Harmonogram Projektu

 

1.       Projekt rozpoczyna się 06.07.2020 i trwa do 28.08.2020 oraz składa się z dwóch etapów.

2.       Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu (zwane dalej „Rekrutacją”), spełniających wymogi wskazane w §2 odbywać się będzie od 09.03.2020 do 12.06.2020 r.

3.       W procesie Rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet wymaganych informacji, o których mowa w par. 2 ust. 7 Regulaminu, w tym imię i nazwisko Kandydatki, data urodzenia, dane osoby sprawującej opiekę (opiekun prawny), zgody osoby sprawującej opiekę nad Kandydatką lub zgody pełnoletniej Kandydatki dotyczące udziału w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

4.       Na kryteria Rekrutacji składają się kolejność zgłoszeń oraz motywacja Kandydatek.

5.       Oceny zgłoszeń dokonuje Organizator.

6.       Do I Etapu zakwalifikuje się maksymalnie 50 Uczestników. Organizator jednak zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej ilości uczestniczek.

7.       I Etap Projektu rozpoczyna się 06.07.2020 r.

8.       I Etap Projektu składa się z wykładów i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich i twardych, które będą odbywać się równocześnie w wybranych miastach w Polsce.  Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów zostanie przesłana mailem na podany adres mailowy.  

9.       I Etap Projekt składa się z poniższych warsztatów:

a)       Kursy techniczne – poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany (programowanie, tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa);

b)       Przedsiębiorczość, kariera oraz motywacja;

c)       Budowanie pewności siebie – jak uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki;

d)       Jak planować swoją przyszłość, określając swoje predyspozycje;

e)       Jak napisać swoje CV oraz jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej;

f)       Podstawy prawne z zakresu nowych technologii.

10.   Harmonogram warsztatów zostanie przesłany mailem do uczestniczek drogą mailową na podany adres mailowy.

11.   II Etap Projektu będzie trwał od 24.08.2020 r. do 28.08.2020 r. i będzie polegał na udziale w warsztatach, spotkaniach m.in. mentorami bądź pracownikami działu HR, a także wizytach w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

12.   Do udziału w II Etapie Projektu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 Uczestników.

13.   Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, kilkoro wybranych Uczestników otrzyma szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

 

§ 5          
Staż

1.       Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników, ci, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, otrzymają szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

2.       Decyzja o przyjęciu Uczestników na staż pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą bądź wpływem Organizatora i jest zależna wyłącznie od decyzji podjętej przez Przedstawicieli przedsiębiorstw, w których staże odbędą wybrani przez Przedstawicieli Uczestnicy.

3.       Staże będą odbywały się zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie, w których Uczestnik będzie odbywał staż.

4.       Odbycie stażu nie gwarantuje stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

5.       Odbycie stażu nie jest obowiązkowe.

 

§ 6    

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.       Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.; dalej zwana, jako „RODO”) administratorem danych osobowych Kandydatki/Uczestnika jest Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000520112, NIP: 1182100793, REGON: 14737212400000 (dalej, w niniejszym paragrafie Regulaminu, jako „Administrator”).

2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Kandydatka/Uczestnik może się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail fundacja@digitaluniversity.pl.

3.       Następujące dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

a)       imię i nazwisko;

b)       data urodzenia;

c)       adres;

d)       numer telefonu;

e)       adres e-mail;

f)       wizerunek;

4.       Dane mogą być przetwarzane w celu:

a)       zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym przyjęcia zgłoszenia, wyłonienia Uczestników, przeprowadzenia testów wiedzy, badań ewaluacyjnych na potrzeby Projektu oraz prowadzenia przez Organizatora wszelkich działań promocyjnych związanych z Projektem;

b)       konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)       zabezpieczenia dochodzenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Kandydatki/Uczestnika w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.       Kandydatce/Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.       W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

a)       podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Projektu;

b)       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

7.       Dane osobowe Kandydatki/Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.       Dane Kandydatki będą przechowywane przez kolejne 6 (słownie: sześć) lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie ww. okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

9.       Administrator zapewnia Kandydatce/Uczestnikowi:

a)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 pkt. c RODO);

b)       prawo dostępu do danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 15 RODO);

c)       prawo żądania sprostowania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 16 RODO);

d)       prawo żądania usunięcia danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 17 RODO);

e)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 18 RODO);

f)       prawo przeniesienia danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 20 RODO);

g)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.   Skorzystanie przez Kandydatkę/Uczestnika z praw, o których mowa w ust. 9 powyżej, jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail fundacja@digitaluniversity.pl lub w siedzibie Organizatora w dni powszednie, godzinach 10:00-15:00.

11.   Kandydatce/Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

12.   Podanie danych osobowych przez Kandydatkę/Uczestnika jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych udział Kandydatki/Uczestnika w Projekcie nie będzie możliwy.

 

§ 7  
Postanowienia końcowe

 

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Kandydatek/Uczestników z podaniem ich imienia i nazwiska oraz fotografii w: materiałach prasowych, na stronie internetowej Projektu oraz na innych stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora i Współorganizatora, jak również partnerów Projektu.

2.       Aktywność Organizatora, Współorganizatora oraz partnerów Projektu wskazana w §6 pkt 1 odbywa się na podstawie otrzymanych od Kandydatek zgód.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym terminu rozstrzygnięcia o wynikach staży.

4.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu przyczyną wykluczenia Uczestników z udziału w Projekcie (odrzucenia Uczestnika) może być w szczególności naruszenie przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego.

5.       Koszty dojazdu Uczestników do miejsca warsztatów pokrywa Organizator, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów przejazdu (środki komunikacji publicznej).

6.       W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Uczestnika wpływa na usunięcie go z listy uczestników projektu przez Organizatorów.  

7.       W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bądź jego poszczególnych części.

8.       Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9.       W przypadku uczestniczek niepełnoletnich, zgoda ich opiekuna prawnego na udział w warsztatach oznacza podporządkowanie się regulaminowi warsztatów. Oznacza to też, że po zakończonych warsztatach odpowiedzialność za podopieczną bierze opiekun prawny.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem, rozumiem go i godzę się na wszystkie jego postanowienia.

___________________________________

Data i podpis czytelny, nr dowodu osobistego
lub inny dokument potwierdzający tożsamość