Czego uczymy?

Akademia Programistki

Celem akademii jest poznanie tajników programowania. Zajęcia oferują podstawy programowania, po których możliwa jest dalsza nauka (kurs online). Program skierowany jest do osób lubiących tworzyć nowe rzeczy (np. strony internetowe, gry komputerowe, aplikacje).

Podczas warsztatów Uczestniczka pozna podstawy FrontEnd (JavaScript z Reactem; być może język programowania będzie zmieniony). Kurs polega na tworzeniu stron i aplikacji webowych, czyli tworzeniu wizualnej części strony internetowej. Kurs odbywa się w języku polskim, niemniej słownictwo techniczne (język angielski) będzie omówione i wyjaśnione. Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych, w których biorą udział eksperci zajmujący się programowaniem.

 

Akademia Digital Marketerki

Celem programu jest zdobycie umiejętności i narzędzi pozwalających swobodnie funkcjonować w świecie digital marketingu. Program skierowany jest do osób interesujących się nowymi technologiami i digital marketingiem.  

Podczas warsztatów Uczestniczki nauczą się projektowania
i prowadzenia komunikacji w social mediach
, analizy działań marketingowych przy użyciu Google Analitics, zarządzania stronami www i ich optymalizacji pod kątem SEO i SEM, tworzenia i redagowania treści, a także jak wygląda współpraca przy tworzeniu koncepcji kreatywnych.    

Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych,
w których biorą udział eksperci z różnych branż z zakresu digital marketingu (case studies).


 
 
Ponadto program ten zawiera elementy skierowane do przyszłych Blogerek i Youtuberek. 

Podczas warsztatów Uczestniczka nauczy się tworzenia
i projektowania bloga
 (WordPress), obróbki graficznej,
a także jak pisać, aby zaciekawić i przyciągnąć odbiorców.  Zdobyta wiedza umożliwi samodzielne prowadzenie bloga.

Uczestniczki stworzone do pracy Youtuberki zdobędą umiejętności i narzędzia pozwalające swobodnie funkcjonować
w świecie nowych technologii. Podczas warsztatów nauczą się realizacji materiałów video, montażu, umieszczania własnych treści na kanale YT oraz swobodnej prezentacji przed kamerą. Ponadto dowiedzą się, jak prowadzić i promować swój kanał, a także zaciekawić odbiorcę. Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych, w których biorą udział eksperci z różnych branż.


Plan warsztatów 

Pierwszy etap programu to dwutygodniowe „zjazdy” łączące po trzy turnusy wybranych miast, które składają się z Uczestniczek z całej Polski. 

W każdym z poniższych terminów Uczestniczki będą podzielone na dwie mniejsze grupy dające możliwość komfortowej pracy zarówno Uczestniczkom, jak i samym Prowadzącym. Uczestniczki będą zapraszane do grup zgodnie z ich możliwościami czasowymi.

13.07-24.07 - 2 grupy (turnusy: Poznań, Białystok, Kraków) 
20.07-31.07 - 2 grupy (turnusy: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław)

Drugi etap to trzydniowe spotkania dla najbardziej zaangażowanych dziewczyn z naszymi Partnerami w siedzibie firmy (np. Nationale Nederlanden, Dentsu Aegis Network, inne - istnieje możliwość spotkań online): 

26-28.08.2020Warszawa.
Podczas tego etapu forma lub termin spotkań mogą ulec zmianie. Uczestniczki będą poinformowane o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizacja drugiego etapu będzie skoordynowana z możliwościami czasowymi Uczestniczek.

Najbardziej zaangażowane dziewczyny otrzymają propozycję staży zawodowych w renomowanych firmach.


Gdzie?

W pierwszej edycji projektu Uniwersytet Sukcesu warsztaty finalnie odbyły się w czterech miastach: Warszawa, Białystok, Kraków, Trójmiasto, w których uczestniczkami były dziewczyny z całej Polski.  

W drugiej edycji projektu warsztaty odbędą się w dwóch dodatkowych miastach: w Poznaniu i we Wrocławiu.   
W związku z pandemią i zasadami bezpieczeństwa  zajęcia podczas pierwszego etapu edycji II projektu będą prowadzone w formie online.

Rekrutacja trwa od 2.03.2020 do 30.06.2020 r.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń oraz przekazywania informacji o programie bezpośrednio wszystkim osobom zainteresowanym (link do formularza dostępny przez guzik "Zgłoś się"). 

 

 

Zajęcia uzupełniające:

  1. Jak planować swoją przyszłość określając swoje talenty i pasje?
  2. Jak budować pewność siebie – uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki?
  3. Jak napisać swoje CV i dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej?
  4. Podstawy prawne z zakresu nowych technologii. 
  5. I wiele innych. 

 


Trenerzy prowadzący warsztaty

Nasi eksperci to przyjazne osoby, chętne pomóc i udzielić potrzebnych Wam informacji.

Podczas zajęć spotkamy się z YouTuberami, Blogerami i innymi Digitalowymi talentami, którzy zdradzą Wam tajniki drogi zawodowej w świecie nowych technologii.

Wspólnie omówimy możliwości zawodowe wykorzystując świat cyfryzacji, np. Nationale Nederlanden, Denstu Aegis Network, Hotel Puro, Kancelaria SSW i inne.

Pomożemy również nawiązać relacje z przedstawicielami dużych firm, które oferują wysokiej jakości staże zawodowe.

 


Regulamin Projektu UNIWERSYTET SUKCESU

§ 1    

Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin projektu „Uniwersytet Sukcesu” (dalej jako „Regulamin”) określa warunki projektu pt. „Uniwersytet Sukcesu”.

2.       Projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Sukcesu (zwany dalej „Projektem”) organizowany jest przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy  pod numerem KRS 0000520112, posiadającą numer NIP: 1182100793, REGON: 147372124 (zwaną dalej „Organizatorem”). Adres email do korespondencji: fundacja@digitaluniversity.pl; strona internetowa Projektu: http://digitaluniversity.pl, http://uniwersytetsukcesu.com/

 

§ 2    

Ogólne zasady Projektu

 

1.     Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty edukacyjne z możliwością otrzymania stażu zawodowego przez uczestniczki projektu.

2.       Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

3.     W Projekcie mogą wziąć udział dziewczyny, które zgłosiły swój udział lub które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będące w wieku od 18 do 25 lat znajdujące się trudnej sytuacji materialnej/osobistej lub umieszczone w pieczach zastępczych, tj. w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlic środowiskowych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych na terenie wszystkich województw na terenie Polski lub pozostające pod opieką tych samych osób, co dziewczyny, które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwane dalej „Kandydatkami” lub indywidualnie, jako „Kandydatka”).

4.  W Projekcie mogą wziąć udział Kandydatki dopuszczone przez Organizatora do udziału w Projekcie, na podstawie przeprowadzonych rekrutacji, o których mowa w punktach poniżej oraz w §3 i §4 poniżej (zwani dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie, jako „Uczestnik”).

5.    Kandydatki mogą dokonać zgłoszenia samodzielnie lub za pośrednictwem instytucji sprawującej nad nimi opiekę/pieczę. 
6.  Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: dane Kandydatki, dyrektora danej placówki (jeżeli zgłoszenie zostało dokonane za jego pośrednictwem) oraz dodatkowo wyrażenie odpowiednich zgód jak: zgodę Kandydatek na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku. 

7.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza na stronie internetowej Projektu www.uniwersytetsukcesu.com.

 

§ 3  
Przebieg Projektu

 

1.       Celem Projektu jest wsparcie młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, poszerzenie ich wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, jak i twardych w obszarze nowych technologii. Ponadto kursy mają na celu zdefiniowanie ich talentów i predyspozycji, przygotowanie ich do poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowach rekrutacyjnych, a także zarządzania budżetem domowym.

2.       Projekt składa się z wykładów, warsztatów i konsultacji indywidualnych, a także wizyt w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

3.       Głównym zadaniem Uczestników jest udział we wszystkich wydarzeniach (w stosunku do Uczestników Rezerwowych – jak zdefiniowano poniżej – w zakresie wszystkich wydarzeń, które odbędą się od chwili ich przystąpienia do Projektu) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4.       W przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach, dany Uczestnik (którego nieobecność dotyczy), obowiązany będzie do poinformowania Organizatora, o:

a)       nieobecności;

b)       powodach nieobecności;

c)       posiadanych potwierdzeniach, dowodach, zaświadczeniach, które potwierdzać będą uzasadniony charakter nieobecności.

5.       Uczestnik, zobowiązany będzie do poinformowania Organizatora o planowanej nieobecności, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem zajęć/warsztatów lub innych spotkań w ramach Programu (jeżeli będzie posiadał wiedzę o tej nieobecności z wyprzedzeniem) lub nie później niż w planowanym terminie zajęć/warsztatów/spotkań w ramach Programu, jeżeli przyczyna nieobecności powstała w dniu spotkania lub ma charakter długotrwały/nieustający albo też nie było możliwości jej przewidzenia.

6.       Niniejszym wymaga wyjaśnienia, iż za uzasadnioną (zgodnie z §3 ust. 4 pkt c) niniejszego Regulaminu), uznaje się nieobecność wynikającą z:

a)       choroby lub pogorszenia stanu zdrowia lub otrzymywania świadczeń medycznych, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim;

b)       wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa lub nałożonych przez organy władzy publicznej, samorządowej, sądy powszechne etc., co zostało potwierdzone stosownym dokumentem wskazującym na konieczność wypełnienia danego obowiązku w dniu nieobecności;

c)       innych, nadzwyczajnych okoliczności (niewymienionych w podpunktach a) i b)), jeżeli stanowią one – w opinii Organizatora - oczywisty i uzasadniony powód nieobecności Uczestnika.

7.       Zakres tematyczny wykładów i warsztatów obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji miękkich i twardych z obszaru nowych technologii.

8.       Organizator zastrzega możliwość do zmiany terminów wykładów i warsztatów w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Organizatora, w tym zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, tj.  zdarzeń o nadzwyczajnym charakterze, niezależnych od Organizatora, zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia przy dochowaniu należytej staranności.

9.       W przypadku zmiany terminu bądź miejsca wykładów lub warsztatów Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników drogą mailową, na podany podczas Rekrutacji adres e-mail, nie później niż na 2 dni przed nowym terminem odbycia wykładów lub warsztatów. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku niepoinformowania Uczestników o zmianie terminu bądź miejsca wykładów/warsztatów przez Organizatora (w terminie na powiadomienie wskazanym powyżej lub w ogóle), nieobecności Uczestników nie będą uznawane za naruszenie obowiązków Uczestników do stawiennictwa, wskazanych w §3 ust. 4-6

10.   Zakazane spożywanie na wszelkich wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu (wykłady, warsztaty etc.) w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, a także stawiennictwo na wydarzeniach po ich użyciu.

11.   Uczestnik nie może stosować jakiejkolwiek przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej w szczególności wobec pozostałych Kandydatek oraz osób związanych z Projektem.

12.   Zachowanie sprzeczne z postanowieniami wskazanymi w §3 ust. 7 i ust. 8 powyżej, jak również opuszczanie terminów warsztatów przez Uczestnika (rozumiane jako jedna nieuzasadniona nieobecność – tj. nieobecności do której nie wypełniono obowiązków z §3 ust. 4-6, lub co najmniej dwie uzasadnione nieobecności – rozumiane jako nieobecności, co do których wypełniono obowiązki z 3 ust. 4-6)  uprawnia Organizatora do niedopuszczenia takiego Uczestnika do udziału w jakichkolwiek wydarzeniach związanych z Projektem, jak również do usunięcia Uczestnika z udziału w Projekcie. Jednocześnie, Organizator będzie miał prawo do zastąpienia usuniętego Uczestnika, przez osobę wybraną z listy Uczestników Rezerwowych (jak zdefiniowano w §4 ust. 6 poniżej).

 

§ 4  
Harmonogram Projektu

 

1.       Projekt rozpoczyna się 13.07.2020 i trwa do 28.08.2020 oraz składa się z dwóch etapów.

2.       Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu (zwane dalej „Rekrutacją”), spełniających wymogi wskazane w §2 odbywać się będzie od 02.03.2020 do 30.06.2020 r.

3.       W procesie Rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet wymaganych informacji, o których mowa w par. 2 ust. 7 Regulaminu, w tym imię i nazwisko Kandydatki, data urodzenia,  lub zgody Kandydatki dotyczące udziału w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, , adres e-mail, numer telefonu;

4.       Na kryteria Rekrutacji składają się kolejność zgłoszeń oraz motywacja Kandydatek, wskazana w zgłoszeniu.

5.       Oceny zgłoszeń dokonuje Organizator.

6.       Do I Etapu zakwalifikuje się maksymalnie 20 Uczestników per turnus. Organizator jednak zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej ilości uczestniczek. Jednocześnie, Organizator ma prawo do prowadzenia listy dodatkowej ilości Uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do Projektu w pierwszej turze naboru, lecz którzy mogą uzupełnić ew. braki osobowe (bez względu na powód ich wystąpienia) Uczestników w trakcie trwania Projektu („Uczestnicy Rezerwowi”).

7.       Organizator poinformuje Uczestników zakwalifikowanych do Programu, o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, drogą mailową lub telefoniczną (na adres e-mail lub nr telefonu wskazany w par. 4 ust . 3 powyżej).

8.       Uczestnicy którzy zakwalifikowali się do I Etapu Projektu będą zobowiązani złożyć, nie później niż do 30.06.2020 pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w Projekcie i udziału w Projekcie („Deklaracji”).

9.       Brak złożenia Deklaracji w ww. terminie, może wiązać się z niedopuszczeniem danego Uczestnika do udziału w Projekcie. W związku z tym, Organizator ma prawo zwrócić się do jednego z Uczestników Rezerwowych z propozycją udziału w Projekcie (w miejscu pierwotnie wybranego Uczestnika). Wraz z informacją przesłaną do Uczestnika Rezerwowego, Organizator przyzna jej dodatkowy termin na złożenie Deklaracji, jednak nie później niż do 03.07.2020.

10.   I Etap Projektu rozpoczyna się 13.07.2020 r.

11.   I Etap Projektu składa się z wykładów i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich i twardych, które będą odbywać się równocześnie w wybranych miastach w Polsce.  Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów zostanie przesłana mailem na podany adres mailowy.  

12.   I Etap Projekt składa się z poniższych warsztatów:

a)       Kursy techniczne – poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany (programowanie, tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa);

b)       Przedsiębiorczość, kariera oraz motywacja;

c)       Budowanie pewności siebie – jak uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki;

d)       Jak planować swoją przyszłość, określając swoje predyspozycje;

e)       Jak napisać swoje CV oraz jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej;

f)       Podstawy prawne z zakresu nowych technologii.

13.   Harmonogram warsztatów zostanie przesłany mailem do uczestniczek drogą mailową na podany adres mailowy.

14.   II Etap Projektu będzie trwał od 26.08.2020 r. do 28.08.2020 r. (termin lub forma spotkań może się zmienić ze względu na pandemię – Uczestniczki zostaną odpowiednio wcześniej poinformowane o wszelkich zmianach) i będzie polegał na udziale w warsztatach, spotkaniach m.in. mentorami bądź pracownikami działu HR, a także wizytach w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

15.   Do udziału w II Etapie Projektu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 Uczestników z całej Polski.

16.   Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, zostaną wybrani Uczestnicy, którzy otrzymają szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

 

§ 5          
Staż

1.       Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników, ci, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, otrzymają szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

2.       Decyzja o przyjęciu Uczestników na staż pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą bądź wpływem Organizatora i jest zależna wyłącznie od decyzji podjętej przez Przedstawicieli przedsiębiorstw, w których staże odbędą wybrani przez Przedstawicieli Uczestnicy.

3.       Staże będą odbywały się zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie, w których Uczestnik będzie odbywał staż.

4.       Odbycie stażu nie gwarantuje stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

5.       Odbycie stażu nie jest obowiązkowe.

 

§ 6    

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.       Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.; dalej zwana, jako „RODO”) administratorem danych osobowych Kandydatki/Uczestnika jest Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000520112, NIP: 1182100793, REGON: 14737212400000 (dalej, w niniejszym paragrafie Regulaminu, jako „Administrator”).

2.       Dane osobowe Uczestnika/Kandydatki będą przetwarzane w związku i dla celów wzięcia udziału w Projekcie na zasadach wskazanych tym Regulaminem.

3.       Uczestnikowi/Kandydatce przysługuje szereg praw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, więcej na temat tego jak administrator przetwarza dane osobowe Kandydatki/Uczestnika znajduje się w Polityce Prywatności Fundacji, dostępnej na stronie internetowej Projektu www.digitaluniversity.pl oraz w siedzibie Fundacji.

4.       Przetwarzanie danych Uczestniczek przez Przedstawicieli w przypadku stażu będzie się odbywać na podstawie odrębnych zasad wskazanych przez Przedstawiciela w ich polityce prywatności.

 

§ 7  
Postanowienia końcowe

 

1.       Organizator po uprzednim wyrażeniu zgód przez Kandydatkę/Uczestnika zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Kandydatek/Uczestników z podaniem ich imienia i nazwiska oraz fotografii w: materiałach prasowych, na stronie internetowej Projektu oraz na innych stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora, jak również partnerów Projektu.

2.       Aktywność Organizatora z partnerów Projektu wskazana w §6 ust. 1 odbywa się na podstawie otrzymanych od Kandydatek/Uczestników zgód.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym terminu rozstrzygnięcia o wynikach staży.

4.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu przyczyną wykluczenia Uczestników z udziału w Projekcie (odrzucenia Uczestnika) może być w szczególności naruszenie przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego.

5.       Koszty dojazdu Uczestników do miejsca warsztatów pokrywa Organizator, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów przejazdu (środki komunikacji publicznej).

6.       W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Uczestnika wpływa na usunięcie go z listy uczestników projektu przez Organizatorów, z uwzględnieniem postanowień §3 ust. 12 Regulaminu, dających Organizatorowi dyskrecjonalne prawo decydowania o usunięciu naruszającego Uczestnika.

7.       W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób (lub znacznego zmniejszenia liczby Uczestników w trakcie trwania Projektu), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bądź jego poszczególnych części.

8.       Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają pamiątkowe dyplomy, potwierdzające udział Uczestników w Projekcie.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem, rozumiem go i godzę się na wszystkie jego postanowienia.

___________________________________

Data i podpis czytelny