Regulamin Projektu UNIWERSYTET SUKCESU


§ 1    

Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin projektu „Uniwersytet Sukcesu” (dalej jako „Regulamin”) określa warunki projektu pt. „Uniwersytet Sukcesu”.

2.       Projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Sukcesu (zwany dalej „Projektem”) organizowany jest przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy  pod numerem KRS 0000520112, posiadającą numer NIP: 1182100793, REGON: 147372124 (zwaną dalej „Organizatorem”). Adres email do korespondencji: fundacja@digitaluniversity.pl; strona internetowa Projektu: http://digitaluniversity.pl

 

§ 2    

Ogólne zasady Projektu

 

1.       Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty edukacyjne z możliwością otrzymania stażu zawodowego przez uczestniczki projektu.

2.       Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

3.       W Projekcie mogą wziąć udział dziewczyny, które zgłosiły swój udział lub które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będące w wieku od 17 do 24 lat, pochodzące z tradycyjnych rodzin, ale znajdujące się trudnej sytuacji materialnej lub umieszczone w pieczach zastępczych, tj. w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlic środowiskowych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych na terenie województw na terenie Polski lub dziewczyny pozostające pod opieką tych samych osób, co dziewczyny, które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu(zwane dalej „Kandydatkami” lub indywidualnie, jako „Kandydatka”).

4.       W Projekcie mogą wziąć udział Kandydatki dopuszczone przez Organizatora do udziału w Projekcie, na podstawie przeprowadzonych rekrutacji, o których mowa w punktach poniżej oraz w §3 i §4 poniżej (zwani dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie, jako „Uczestnik”).

5.       Zgłoszeń Kandydatek dokonuje osoba, której opieka została powierzona, którą może być m.in.:

a)       osoba wskazana przez matkę lub ojca, jeżeli nie zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej;

b)       opiekun ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich Kandydatki;

c)       osoba, której sąd opiekuńczy powierzył sprawowanie opieki, tj. rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba prowadząca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, osoba bliska Kandydatce.

6.       Pełnoletnia Kandydatka, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie dokonać zgłoszenia.

7.       Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: dane Kandydatki, dyrektora danej placówki lub innej osoby dokonującej zgłoszenia udziału Kandydatki w Projekcie, zgodę pełnoletnich Kandydatek na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych oraz testach wiedzy. W przypadku Kandydatek niepełnoletnich, wymagane jest załączenie do formularza zgłoszeniowego skan/zdjęcie „zgody na udział w projekcie” podpisanego własnoręcznie przez przedstawicieli ustawowych o zgodzie na udział Kandydatki w Projekcie (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Wzór zgody na udział w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem www.digitaluniversity.pl, zakładka – Uniwersytet Sukcesu.

8.       Kandydatka wyraża zgodę, w przypadku osób dorosłych osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich - przez przedstawicieli ustawowych, na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie. Wizerunek będzie utrwalany w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Projektu. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku w celach niekomercyjnych, w tym promocji Projektu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:

a)       publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet i profilach społecznościowych fundacji i partnerów projektu,

b)       prasie,

c)       broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

9.       Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza na stronie internetowej Projektu www.digitaluniversity.pl.  

 

§ 3  
Przebieg Projektu

 

1.       Celem Projektu jest wsparcie młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, poszerzenie ich wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, jak i twardych w obszarze nowych technologii. Ponadto kursy mają na celu zdefiniowanie ich talentów i predyspozycji, przygotowanie ich do poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowach rekrutacyjnych, a także zarządzania budżetem domowym.

2.       Projekt składa się z wykładów, warsztatów i konsultacji indywidualnych, a także wizyt w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

3.       Głównym zadaniem Uczestników jest udział we wszystkich wydarzeniach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4.       Zakres tematyczny wykładów i warsztatów obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji miękkich i twardych z obszaru nowych technologii.

5.       Organizator zastrzega możliwość do zmiany terminów wykładów i warsztatów w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Organizatora, w tym zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, tj.  zdarzeń o nadzwyczajnym charakterze, niezależnych od Organizatora, zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia przy dochowaniu należytej staranności.

6.       W przypadku zmiany terminu bądź miejsca wykładów lub warsztatów Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników drogą mailową, na podany podczas Rekrutacji adres e-mail.

7.       W trakcie udziału w Projekcie, podczas wykładów, warsztatów bądź innych wydarzeń Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych, działających podobnie.

8.       Uczestnik nie może stosować jakiejkolwiek przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej w szczególności wobec pozostałych Kandydatek oraz osób związanych z Projektem.

9.       Zachowanie sprzeczne z postanowieniami wskazanymi w §3 pkt 7 i pkt 8 powyżej uprawnia Organizatora do niedopuszczenia takiego Uczestnika do udziału w jakichkolwiek wydarzeniach związanych z Projektem, jak również do usunięcia Uczestnika z udziału w Projekcie.

 

§ 4  
Harmonogram Projektu

 

1.       Projekt rozpoczyna się 01.07.2019 i trwa do 30.08.2019 oraz składa się z dwóch etapów.

2.       Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu (zwane dalej „Rekrutacją”), spełniających wymogi wskazane w §2 odbywać się będzie od 08.03.2019 do 15.06.2019 r.

3.       W procesie Rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet wymaganych informacji, o których mowa w par. 2 ust. 7 Regulaminu, w tym imię i nazwisko Kandydatki, data urodzenia, dane osoby sprawującej opiekę (opiekun prawny), zgody osoby sprawującej opiekę nad Kandydatką lub zgody pełnoletniej Kandydatki dotyczące udziału w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

4.       Na kryteria Rekrutacji składają się kolejność zgłoszeń oraz motywacja Kandydatek.

5.       Oceny zgłoszeń dokonuje Organizator.

6.       Do I Etapu zakwalifikuje się maksymalnie 50 Uczestników. Organizator jednak zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej ilości uczestniczek.

7.       I Etap Projektu rozpoczyna się 01.07.2019 r.

8.       I Etap Projektu składa się z wykładów i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich i twardych, które będą odbywać się równocześnie w wybranych miastach w Polsce.  Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu na stronie www.digitaluniversity.pl w zakładce „Uniwersytet Sukcesu”.

9.       I Etap Projekt składa się z poniższych warsztatów:

a)       Kursy techniczne – poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany (programowanie, tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa);

b)       Przedsiębiorczość, kariera oraz motywacja;

c)       Budowanie pewności siebie – jak uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki;

d)       Jak planować swoją przyszłość, określając swoje predyspozycje;

e)       Jak napisać swoje CV oraz jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej – pierwsza praca;

f)       Budżet domowy.

10.   Harmonogram warsztatów zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu pod adresem www.digitaluniversity.pl w zakładce Uniwersytet Sukcesu.

11.   II Etap Projektu będzie trwał od 26.08.2019 r. do 29.08.2019 r. i będzie polegał na udziale w warsztatach, spotkaniach m.in. mentorami bądź pracownikami działu HR, a także wizytach w przedsiębiorstwach i rozmowach z reprezentantami danych przedsiębiorstw będących partnerami Projektu.

12.   Do udziału w II Etapie Projektu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 Uczestników.

13.   Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, kilkoro wybranych Uczestników otrzyma szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University, Fundacją Sukces Pisany Szminką lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

 

§ 5          
Staż

1.       Spośród wszystkich wyłonionych w II Etapie Uczestników,ci, którzy wykażą się największym zaangażowaniem, motywacją i pracowitością, otrzymają szansę odbycia stażu w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele współpracują z Fundacją Digital University, Fundacją Sukces Pisany Szminką lub są partnerami Projektu (dalej zwani „Przedstawicielami”).

2.       Decyzja o przyjęciu Uczestników na staż pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą bądź wpływem Organizatora i jest zależna wyłącznie od decyzji podjętej przez Przedstawicieli przedsiębiorstw, w których staże odbędą wybrani przez Przedstawicieli Uczestnicy.

3.       Staże będą odbywały się zgodnie z prawem i zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie, w których Uczestnik będzie odbywał staż.

4.       Ogłoszenia przyjęcia na staż odbędzie się podczas finałowej gali kończącej Projekt, która odbędzie się w trakcie konferencji Masters & Robots.

5.       Odbycie stażu nie gwarantuje stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

6.       Odbycie stażu nie jest obowiązkowe.

 

 

§ 6    

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.       Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.; dalej zwana, jako „RODO”) administratorem danych osobowych Kandydatki/Uczestnika jest Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000520112, NIP: 1182100793, REGON: 14737212400000 (dalej, w niniejszym paragrafie Regulaminu, jako „Administrator”).

2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Kandydatka/Uczestnik może się skontaktować pod numerem tel.: 22 828 02 25 / wysyłając wiadomość na adres e – mail maciej.zielinski@digitaluniversity.pl.

3.       Następujące dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

a)       imię i nazwisko;

b)       data urodzenia;

c)       adres;

d)       numer telefonu;

e)       adres e-mail;

f)       wizerunek;

4.       Dane mogą być przetwarzane w celu:

a)       zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym przyjęcia zgłoszenia, wyłonienia Uczestników, przeprowadzenia testów wiedzy, badań ewaluacyjnych na potrzeby Projektu oraz prowadzenia przez Organizatora wszelkich działań promocyjnych związanych z Projektem;

b)       konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)       zabezpieczenia dochodzenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Kandydatki/Uczestnika w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.       Kandydatce/Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.       W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

a)       podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Projektu;

b)       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

7.       Dane osobowe Kandydatki/Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.       Dane Kandydatki będą przechowywane przez kolejne 6 (słownie: sześć) lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie ww. okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

9.       Administrator zapewnia Kandydatce/Uczestnikowi:

a)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 pkt. c RODO);

b)       prawo dostępu do danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 15 RODO);

c)       prawo żądania sprostowania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 16 RODO);

d)       prawo żądania usunięcia danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 17 RODO);

e)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 18 RODO);

f)       prawo przeniesienia danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 20 RODO);

g)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Uczestnika (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.   Skorzystanie przez Kandydatkę/Uczestnika z praw, o których mowa w ust. 9 powyżej, jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 828 02 25 lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail fundacja@digitaluniversity.pl lub w siedzibie Organizatora w dni powszednie, godzinach 10:00-15:00.

11.   Kandydatce/Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

12.   Podanie danych osobowych przez Kandydatkę/Uczestnika jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych udział Kandydatki/Uczestnika w Projekcie nie będzie możliwy.

 

§ 7  
Postanowienia końcowe

 

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Kandydatek/Uczestników z podaniem ich imienia i nazwiska oraz fotografii w: materiałach prasowych, na stronie internetowej Projektu oraz na innych stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora i Współorganizatora, jak również partnerów Projektu.

2.       Aktywność Organizatora, Współorganizatora oraz partnerów Projektu wskazana w §6 pkt 1 odbywa się na podstawie otrzymanych od Kandydatek zgód.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym terminu rozstrzygnięcia o wynikach staży.

4.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu przyczyną wykluczenia Uczestników z udziału w Projekcie (odrzucenia Uczestnika) może być w szczególności naruszenie przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego.

5.       Koszty dojazdu Uczestników do miejsca warsztatów pokrywa Organizator, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów przejazdu.

6.       W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Uczestnika małoletniego (tj. Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) i wykluczenia z udziału w Projekcie, osoba, której opieka nad Uczestnikiem została powierzona zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa i odebrania małoletniego Uczestnika z miejsca odbywania się warsztatów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiego zdarzenia przez Organizatorów.  

7.       W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób , Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bądź jego poszczególnych części.

8.       Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9.   W przypadku Uczestniczek niepełnoletnich, zgoda ich opiekuna prawnego na udział w warsztatach oznacza podporządkowanie się regulaminowi warsztatów. Oznacza to też, że po zakończonych warsztatach odpowiedzialność za podopieczną bierze opiekun prawny. 


 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem, rozumiem go i godzę się na wszystkie jego postanowienia.

________________________

              Data i podpis